Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Hilltop Borbirtok & Étterem (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.hilltopborbirtok.hu weboldalán keresztül kapcsolatlétesítés, szállásfoglalás és munkaerőtoborzás céljából személyes adatok kezelését végzi. 

Szálloda a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) való megfelelés céljából a jelen tájékoztató keretében bocsátja rendelkezésre az Adatkezelővel kapcsolatot létesítő / szállást, rendezvényt foglaló természetes személyek, mint érintettek számára az általa végzett adatkezelés legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó, a GDPR 13. cikkében meghatározott információkat.

Azok az adatvédelmi kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a GDPR 4. cikkében meghatározott, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadság szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által kiegészített fogalmak szerint értelmezendők. 

Adatkezelő és elérhetőségeinek megnevezése, aki a weboldalán keresztül az Ön által megadott személyes adatokat kezeli. A jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelési tevékenység tekintetében önálló adatkezelő a Hilltop Borbirtok & Étterem / Nagy Gasztro Kft. (Székhelye: 2890 Tata, Tópart utca 5-7. 2. lház. 1. emelet 2.; Adószáma: 26563662-2-11; Cégjegyzékszáma: 11-09-026500). 

Az adatkezelő elérhetőségei:
Szolgáltatás címe: 2544 Neszmély, Melegeshegy
Weboldal címe: www.hilltopborbirtok.hu
Telefon szám: +36-70/774-6663
E-mail cím: [email protected]

A weboldalon keresztül történő kapcsolatlétesítés, szállás és rendezvény foglalás céljából végzett adatkezelési tevékenységek alapvető körülményeiről az alábbi táblázatból kaphat részletes információkat:

Kapcsolatlétesítés és kapcsolattartás érdekében végzett adatkezelés

Az adatkezelés célja:

A kapcsolatlétesítés/kapcsolattartás érdekében végzett adatkezelés célja az Adatkezelő működésével és a szolgáltatásival összefüggő általános jellegű kérdések azonnali vagy későbbi időpontban (különösen visszahívás kérése esetén) történő megválaszolása, valamint tájékoztatás nyújtása az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személy számára az általa rendelkezésre bocsátott elérhetőségi adaton/adatokon keresztül.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, amelynek alapján Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Tájékoztatjuk, hogy érintettként jogosult arra, hogy az adatkezeléshez megadott hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonja a jelen adatkezelési tájékoztató első oldalán megadott elérhetőségeink bármelyikén keresztül. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulásának visszavonása esetén az Adatkezelő a kapcsolattartás érdekében rögzített és nyilvántartott személyes adatait nem kezelheti tovább, így nem lesz lehetősége a részére küldött konkrét megkeresés megválaszolására, illetve a kért tájékoztatás nyújtására. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő részére küldött megkeresésével Ön kifejezi, hogy önkéntes hozzájárulását adja a személyes adatainak jelen célból történő kezeléséhez.

Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolatlétesítés/kapcsolattartás érdekében végzett adatkezelés a megkeresés, kérdés megválaszolásáig, illetve a kért tájékoztatás megadásáig tart, azt követően a kezelt személyes adatok helyreállíthatatlan módon törlésre kerülnek.

A kezelt személyes adatok fajtái:

Az Adatkezelő a kapcsolatlétesítéssel/kapcsolattartással összefüggésben a vele kapcsolatba lépő természetes személy alábbi személyes adatait kezeli: a nevét (titulus / vezetéknév / keresztnév), olyan, a híváskor közölt / az üzenetben / levélben megadott személyes adatnak minősül adatokat és információkat, amelyek a megkeresés megválaszolásához, a tájékoztatás nyújtásához feltétlenül szükségesek, a megkeresés tárgyát, továbbá a kapcsolatlétesítés módjától függően: a telefonon történő megkeresés esetén – a telefonszámát (amennyiben a bejövő híváskor nem tiltja le a hívószáma kijelzését, visszahívás esetén azonban szükséges adat),- a hívása időpontját. A weboldalon található e-mail címünkön keresztül küldött elektronikus üzenete esetén- az e-mail címét,- az üzenet küldésének időpontját. Postai úton küldött megkeresése esetén a feladóként megjelölt személyes adatait, a levele beérkezésének időpontját.

Címzettek, illetve a személyes adatok megismerésére jogosultak

A kezelt személyes adatokhoz az Adatkezelő azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik a kapcsolattartással / kapcsolatlétesítéssel összefüggő feladatokat a munkakörük alapján jogosultak, illetve kötelesek ellátni. A kapcsolattartással összefüggésben az elektronikus üzenet (e-mail) útján rendelkezésre bocsátott személyes adatok tárolása érdekében az alábbi tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor: Hilltop Borbirtok & Étterem / Nagy Gasztro Kft. (Székhelye: 2890 Tata, Tópart utca 5-7. 2. lház. 1. emelet 2.; Adószáma: 26563662-2-11; Cégjegyzékszáma: 11-09-026500) weboldalának címe: www.hilltopborbirtok.hu Adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége: [email protected]. A személyes adatok harmadik fél számára, továbbá harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra, azonban kiadásukat előírhatja jogszabály, különösen hatósági, bírósági, bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az esetben a Társaság a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat a megkereső szerv rendelkezésére bocsátani.

Szállásfoglalás érdekében végzett adatkezelési tevékenység

Az adatkezelés célja:

A szállásfoglalás érdekében végzett adatkezelés célja egyrészt, hogy valós idejű, közvetlen szállásfoglalást biztosíthassunk, online szállásfoglalás esetében a nap 24 órájában azonnali árkalkuláció nyújtása és különböző csomagajánlat igénybevétele mellett, amelynek keretében a foglalásról annak időpontjában e-mail üzenetben visszaigazoljuk a foglalást végző számára és igény szerint online bankkártyás fizetési módot. A szállásfoglalás érdekében végzett adatkezelés célja másrészt, hogy az Adatkezelő a foglalást leadó vendégét bejelentkezéskor azonosíthassa, így a lefoglalt szálláshely a megfelelő személy részére kerüljön átadásra. A vendég elérhetőségi adata kapcsolattartás érdekében is szükséges, arra az esetre, hogy az Adatkezelő értesíthesse őt a foglalását érintő bármely változásról.

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogalapok:

A szállás foglalásához szükséges személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amelynek alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A kért adatok megadása nélkül nem lehetséges szállást foglalni. A kapcsolattartási adat kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, amely alapján Ön hozzájárulását adta a személyes adatai kezeléséhez. Tájékoztatjuk, hogy érintettként jogosult arra, hogy az adatkezeléshez megadott hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonja a jelen adatkezelési tájékoztató első oldalán megadott elérhetőségeink bármelyikén keresztül. A hozzájárulásának visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kapcsolattartási adat hiányban nem tudjuk Önt értesíteni, amennyiben a szállásfoglalását érintő valamely körülményben változás következne be.

Az adatkezelés időtartama:

A szállás foglalásához szükséges személyes adatok kezelése a szállásfoglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napjától számított két év elteltéig tart. A fizetési tranzakcióhoz tartozó adatokat Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 évig köteles megőrizni. A kapcsolattartási adatok kezelése – az adatkezeléshez megadott hozzájárulás visszavonása hiányában – a szálláshelyről történő távozás időpontjáig tart.

A kezelt személyes adatok fajtái:

A szállásfoglalás során az Adatkezelő az alábbi személyes adatait kezeli:a nevét (titulus/vezetéknév/keresztnév), az Ön megszólítását, a lakcímét (ország, irányítószám, város, utca, házszám), az érkezésének napját, az elutazása napját,a kiválasztott szoba típusát, az igénybe venni kívánt szolgáltatáscsomag/szolgáltatások megnevezését, az e-mail címét a foglalásának visszaigazolása céljából, kapcsolattartási adatként választása szerint az e-mail címét vagy a telefonszámát (mindkettő is megadható), a bankkártyájának számát, a SZÉP-kártya adatait (azonosító és a kártyán szereplő név).  

Címzettek, illetve a személyes adatok megismerésére jogosultak

A kezelt személyes adatokhoz az Adatkezelő azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik a szállásfoglalással összefüggő feladatokat a munkakörük alapján jogosultak, illetve kötelesek ellátni. Igénybe vett adatfeldolgozó: Az online szállásfoglalás biztosítása érdekében Adatkezelő az alábbi RESnWEB online szállásfoglalási rendszert üzemeltető adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe: Adatfeldolgozó megnevezése: NetHotelBooking Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Boksa tér 1/A; cégjegyzékszáma: 19-09-512827; adószáma: 22710776-2-19). Adatfeldolgozó elérhetőségei: Weboldalának címe: https://resnweb.com/ Címe: 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 1.Telefonszáma: +36 1 690 0410E-mail címe: [email protected] Adatfeldolgozó az alábbi al-adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe:Wildbit, LLC* (225 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106, USA): Postmark szoftver üzemeltetője. E szoftvereket az Adatfeldolgozó a foglalási rendszerbe integráltan használja automatikus e-mailek küldésére foglalás, ajánlatadás, pre-arrival email, elégedettségmérés, ajándékutalvány-értékesítés esetén (visszaigazolások, értesítések) az Adatkezelő szállóvendégei részére.A Hostware Front Office rendszer alkalmazása esetén a Hostware Kft. (1149 Budapest, Róna utca 120-122.). A D-Edge channel manager alkalmazása esetén a D-Edge SAS (14/16 Boulevard Poissonnière, 75009 Paris, France)SabeeApp PMS és channel manager alkalmazása esetén thePass Kft (1061 Budapest, Király utca 30-32. A. ép. 105.)FelhőMatrac szállodai szoftver alkalmazása esetén Felhőmatrac Kft. (1071 Budapest, Damjanich utca 35. 3. emelet 17.)Hírlevélküldés esetén a Creative Management Kft. a Szolgáltatás használatával szállást foglaló, ajánlatot kérő, elégedettségmérés céljából megkérdezett vendég emailcíme – kifejezett hozzájárulása, hírlevélre való feliratkozás esetén – automatikusan átkerül az Adatkezelő hírlevéladatbázisába, amelyből a későbbiekben a hírlevelek kiküldése történik.Kizárólag online fizetés esetén a BIG FISH Payment Services Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.): online fizetési lehetőségeket biztosító adatfeldolgozó (https://www.paymentgateway.hu/), amely közreműködésével az Adatkezelő maga dönthet a használt online fizetési felületről.SimplePay online fizetési felület használata esetén az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.): online bankkártyás fizetési lehetőséget biztosító adatfeldolgozó Barion online fizetési felület használata esetén a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület): online bankkártyás fizetési lehetőséget biztosító adatfeldolgozóCreative Management Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Boksa tér 1. A ép.): szerverhoszting feladatok ellátása. A személyes adatok harmadik fél számára, továbbá harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra, azonban kiadásukat előírhatja jogszabály, különösen hatósági, bírósági, bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az esetben a Társaság a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat a megkereső szerv rendelkezésére bocsátani.

Az érintettet az Adatkezelő által végzett – jelen tájékoztatóban foglalt – adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban megillető jogok.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg. A jogai gyakorlásával összefüggő kérelme vonatkozásában az Adatkezelő számára nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha a határidő hosszabbításra a GDPR-ban meghatározottak szerint nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap:

 • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek alapján Ön jogosult arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató első oldalán megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérjen az Adatkezelőtől arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy
 • mely személyes adatait,
 • milyen adatkezelési célból,milyen adatkezelési jogalap alapján,
 • mennyi ideig kezeli,
 • a kezelt személyes adatokat mely címzettekkel közölte vagy fogja közölni,
 • valamint hogy az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, amennyiben igen, úgy annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. 

Az Ön kérésére az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokról első alkalommal díjmentesen másolatot készít és az Ön rendelkezésére bocsátja, ezt követően azonban minden további másolatért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számít fel. 

 • helyesbítéshez való jog, amelynek alapján Ön jogosult arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató első oldalán megadott elérhetőségeken keresztül kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • törléshez való jog, amelynek alapján a jelen adatkezelési tájékoztató első oldalán megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó és hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait. 
 • az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján jogosult arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató első oldalán megadott elérhetőségeken keresztül kérje, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike áll fenn:
 • vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenység tekintetében automatizált döntéshozatalra (beleértve a profilalkotást is) nem kerül sor. 

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először intézzen hozzá megkeresést akár postai úton (2890 Tata, Tópart utca 5-7. 2. lház. 1. emelet 2.), akár az [email protected] e-mail címre küldött elektronikus levél útján. Panaszát Adatkezelő minden esetben megvizsgálja és mindent megtesz azért, hogy megfelelően kezelje azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, vagy nem kíván nála panaszt tenni, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság). 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 
Honlapjának címe: www.naih.hu
Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Postacíme: 1363 Budapest, Pf.:9.
E-mail címe: [email protected]
Telefonszáma: 06 1/391-1400
Telefax száma: 06 1/391-1410

2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

Neszmély, 2023.04.01.
Nagy Gasztro Kft.

Close
Close